T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR TOPLULUKLARI USUL VE UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu belgenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla oluşturacakları öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu belge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor amacı doğrultusunda kurabileceği, lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin de üye olabileceği öğrenci topluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu belge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 46. ve 47.maddeleri uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi'nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği" esas alınarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu belgede geçen;

a) Akademik Danışman: Öğrenci topluluğu kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda Rektörlük Makamına karşı sorumlu öğretim üyesini,

b) Topluluk: Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler yapmak üzere usul ve esaslara uygun kurulan öğrenci topluluklarını,

c) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlük Makamının gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirdiği Rektör Yardımcısı ve Öğrenci Dekanını,

d) Topluluk Danışma Kurulu: Topluluk üye sayısının %5'ine karşılık gelecek sayıda üyesi olan ve gerektiğinde topluluğa danışmanlık verebilecek birimi,

e) Topluluk Genel Kurulu: Kayıtlı üyelerinden oluşan ve seçiminde sadece ODTÜ öğrencilerinin oy kullanabildiği, topluluğun en yetkili karar birimini,

f) Topluluk Denetleme Kurulu: Topluluğun faaliyetlerini denetlemekten sorumlu birimi,

g) SKSDB: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

h) KİM: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür İşleri Müdürlüğünü,

i) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR TOPLULUKLARININ KURULMA ESAS VE USULLERİ

MADDE 5- Toplulukların kuruluş ilkeleri

5.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla öğrenci topluluklarının kurulması Rektörlüğün yetkisindedir.

5.2. Topluluklar, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamazlar.

5.3. Topluluklar, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne aykırı, Üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyen veya Üniversite'nin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açması muhtemel etkinliklerde bulunamazlar.

5.4. Topluluklar ODTÜ vizyon, misyon ve değerlerine uymayan etkinliklerde bulunamazlar.

5.5. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders dışı çalışma yapacak öğrenci toplulukları çalışmalarını aşağıdaki kurallar içinde yürütürler. Rektörlük, bu çalışmalarla ilgili yetki ve görevlerini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kültür İşleri Müdürlüğü ve topluluk akademik danışmanları yardımıyla kullanır ve yerine getirir.

MADDE 6 – Toplulukların Akademik Danışmanları

6.1. Akademik Danışman; Topluluk Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından belirlenir. Kendisinin onayı alındıktan sonra topluluk akademik danışmanı olarak görevlendirilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur.

6.2. Akademik Danışmanlar danışmanı oldukları öğrenci topluluğunun etkinlik başvurularının ve Etkinlik Değerlendirme Raporu'nun Öğrenci Kültür Toplulukları Usul ve Uygulama Esasları uygun olarak hazırlanmasından sorumludur.

6.3.Akademik danışman kurulma aşamasındaki topluluklara topluluk kuruluş ilkeleri doğrultusunda tüzük ve çalışma programlarının hazırlanmasına yardımcı olur.

6.4. Üniversitenin belirlediği genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çalışmalarını denetler ve yürütülmesine yardımcı olur.

6.5. Topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlığına yardımcı olur.

6.6. Yönetim Kurulunun çalışmalarını ve karar defteri tutmasını denetler.

6.7. Rektörlük tarafından öğrenci toplulukları ile ilgili düzenlenen toplantılara katılarak, topluluklar ile Üniversite yönetimi arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

6.8. Danışmanın imzalamadığı topluluk etkinlik talepleri Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından dikkate alınmaz.

6.9. Danışman gerekli gördüğü hallerde Topluluk Genel Kurul Toplantılarına katılabilir.

6.10. Her topluluğun sorumlu tek bir danışmanı olacaktır. Bir Öğretim Üyesi Bir'den fazla topluluğun danışmanı olamaz. Danışmanlık süresi en fazla 3+3 yıldır.

MADDE 7 – Toplulukların Kurulması

7.1. Kurulması önerilen toplulukların; kültür, sanat, bilim alanlarında faaliyet göstermesi gerekmektedir.

7.2. Öğrenciler, topluluk kuruluşu ile ilgili ilk başvuruyu her akademik yıl içerisinde 01-31 Mayıs tarihleri arasında Kültür İşleri Müdürlüğü'ne yaparlar. Yapılan başvuruların sonuçları bir sonraki akademik yıl Kasım ayı sonuna kadar karara bağlanır.

7.3. Kurulması istenilen topluluğun amaçları kapsamında benzer alanlarda çalışmalar yapan daha önce kurulmuş bir topluluk varsa, yeni bir topluluğun kurulmasına izin verilmez.

7.4. Topluluk kurmak isteyen öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunabilmek için öngörülen Topluluk Akademik Danışmanın görevi kabul ettiğine dair dilekçesi, geçici Yönetim Kurulu ve en az 20 öğrenciden oluşan adı, soyadı, bölüm, öğrenci numarası yazılı üye listesi (imzaları alınarak), yapılması planlanan etkinliklerin yer aldığı proje dosyası, bölüm/birim onayı alınmış topluluk odası yazısı ile hazırladıkları topluluk tüzüğünü Kültür İşleri Müdürlüğü aracılığı ile Rektörlük onayına sunarlar.

7.5. Geçici olarak kuruluşuna izin verilen topluluk, 12 aylık deneme süresi sonunda Rektörlük tarafından değerlendirilir. Onay aldığı takdirde, Genel Kurul toplanarak yeni Yönetim Kurulunu seçer ve Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bildirir.

7.6. Geçici olarak kuruluşuna izin verilen topluluk, deneme süresi sonunda gerekli çalışmaları yapmaz ve onay alamazsa, Kültür İşleri Müdürlüğü önerisi ve Rektörlük onayıyla çalışmalarına son verilir.

7.7. Kuruluşu kesinleşen topluluğun üyeleri Madde 8'deki topluluklara üye olma koşullarını yerine getirmelidir.

MADDE 8- Topluluklara Üye Olma Koşulları

8.1. Üyelik başvurusu, Kültür İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ve öğrenci tarafından doldurulup imzalanan üyelik formunun Kültür İşleri Müdürlüğüne verilmesi ve üyelik kartı düzenlenmesi ile gerçekleşir.

8.2. Topluluğa üyelik için başvuran öğrencilerin ODTÜ'ye kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir. Mezunlar ve uzmanlar toplulukların Danışma Kurullarında temsil edilebilirler.

8.3. Üniversiteden mezun olan ya da herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin topluluk üyelikleri kendiliğinden sona erer.

8.4. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir.

MADDE 9 – Topluluk Tüzüğü

9.1. Her topluluk kendi topluluk tüzüğünü hazırlar. Bu tüzükler Öğrenci Kültür Toplulukları Usul Ve Uygulama Esasları'na aykırı hükümler içermez. Topluluk tüzüğünde bulunması gereken ana başlıklar şunlardır: Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler, Üyelik, Genel Kurul ve Görevleri, Yönetim Kurulu ve Görevleri, Denetleme Kurulu ve Görevleri,

Evraklar.

9.2 Üyelik:

9.2.1 Üyelik, Kültür İşleri Müdürlüğü'nden üyelik kartının alınması ile kesinleşir.

9.2.2. Aktif üye olunması; üyenin bir öğrenim yılı içinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev almasına ve Genel Kurullara katılmasına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

9.2.3. Seçme ve seçilme hakkına yalnızca aktif üyeler sahiptir.

9.2.4. Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakları düşer. Yönetim Kurulu, topluluktan ayrılan üyenin dilekçesini, topluluk akademik danışmanına imzalatarak Kültür İşleri Müdürlüğü'ne iletir. Öğrenci yeniden üye olmak isterse topluluklara üye olma koşullarını yerine getirmek zorundadır.

9.2.5. Yönetim Kurulu, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan üyeleri, danışman onayı ile ve gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar yönetim kurulunun nitelikli oy çokluğu (Yönetim Kurulu'nun 2/3 oranında oyu) ile alınır ve üyeye bildirilir.

9.2.6. Bu karara karşı üye 1(bir) hafta içinde topluluk yönetim kurulu ve topluluk akademik danışmanına itirazda bulunabilir.

9.2.7. İtiraz değerlendirilip sonuç değişmezse yönetim kurulu, üyelikten çıkarılma kararını dilekçe ile Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bildirir, durum Rektörlük onayı ile kesinleşir.

9.3. Genel Kurul:

9.3.1. Topluluğun en yetkili karar organıdır.

9.3.2. Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur ve seçimlerde sadece ODTÜ öğrencileri oy kullanabilir.

9.3.3. Bir öğrenim yılında en az bir kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Toplanma yeter sayısının sağlanamaması durumunda otomatik olarak bir hafta sonra tekrar toplanma kararı alınmış olur, durum Yönetim Kurulu tarafından üyelere bir kez daha elektronik posta ile duyurulur, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

9.3.4. Genel Kurula katılma hakkı bulunan her üye bir oy hakkına sahiptir. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, vekaletle oy kullanmak mümkün değildir.

9.3.5. Genel Kurul üyelerinin isimlerinin yer aldığı liste, topluluk Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul yapılacak salonda hazır bulundurulur ve katılan üyeler tarafından imzalanır. Bu listenin muhafazası, Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

9.3.6. Toplantıya katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantıya katılırlar. Çoğunluğun tutanakla saptanması zorunludur.

9.3.7. Toplanma yeter sayısının mevcut olduğunun tespitinden sonra, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir üye tarafından Genel Kurul'un açıldığı ilan edilir. Ardından, Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Kurulu oluşturulur. Divan Kurulu, bir başkan ve iki

yazman üyeden oluşur. Genel Kurul'da hazır bulunan üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, aday da gösterilebilirler. Divan Kurulu seçimleri açık oyla yapılır. Divan Kurulu, Genel Kurulun düzeninden sorumludur ve Genel Kurul tutanağını düzenler ve imzaladıktan sonra Yönetim Kurulu'na teslim eder.

9.3.8. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin görüşülmesini istediği konular oylama sonucu gündeme alınır.

9.3.9. Genel Kurul'da karar alınabilmesi ve seçimlerde seçilebilmek için, Genel Kurul'a katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyunu almak yeterlidir.

9.3.10. Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun önerileri ya da üye çoğunluğunun (üye sayısının yarısının bir fazlası) yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.

9.3.11. Topluluğun tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.

9.3.12. Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerini seçer.

9.3.13. Yönetim Kurulu genel kurul olağan ve olağanüstü toplantılarını on gün önceden uyurur.

9.3.14 Topluluk Akademik danışmanı gerek görürse Genel Kurulda gözlemci olarak bulunabilir.

9.4. Yönetim Kurulu:

9.4.1. Genel Kurulda gizli oyla seçilen en az üç en çok yedi asil ve üç yedek topluluk üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı her zaman tek sayıdan (3-5-7) oluşmalıdır. Bu sayı topluluk tüzüğünde net bir şekilde belirtilir.

9.4.2. Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir topluluğun yönetim kurulunda yer alabilir ancak başka topluluklara üye olabilir.

9.4.3. Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine başvuru, ilan edilen Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Topluluk Yönetim Kurulu'na yapılır. Başvuruları alan Yönetim Kurulu adayların isimlerini tüm üyelere elektronik posta ile duyurur.

9.4.4. Seçimler kapalı oy usulüne göre yapılır. Yönetim Kurulu, ilan ettiği adayların isimlerinin soyadı sırasına göre yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Genel Kurula katılan üyelerin her birine imza karşılığı verir. Genel Kurulda oy kullanan üyeler, oy pusulasında yer alanlar arasından en az bir en fazla Yönetim Kurulu üye sayısı kadar olmak üzere adayı işaretlerler. Hiç bir adayın işaretlenmediği veya Yönetim Kurulu üye sayısından fazla adayın işaretlendiği veya pusulada belirtilmeyen başka bir ismin yazıldığı oylar geçersiz sayılır.

Oyların sayımı Genel Kurul'da açık şekilde yapılır, en fazla oyu alan adaylar Yönetim Kurulu'nu oluşturur.

9.4.5. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyen adaylar, yedek üye listesinde aldıkları oy sayısına göre sıralanır ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde göreve çağrılır.

9.4.6. İstifa veya diğer nedenlerle bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması durumunda, Yedek Üye Listesinde ilk sırada yer alan üye Yönetim Kurulu'na davet edilir. Bu durumda Yönetim Kurulu kendi içinde tekrar görev dağılımı yapar.

9.4.7. İlk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi seçer. Başkan topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar.

9.4.8. Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Kültür İşleri Müdürlüğü'ne iletir.

9.4.9. Kararları oy çokluğuyla alır. Mazeretsiz iki kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

9.4.10. Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar.

9.4.11. Başkanın sorumluluğunda, topluluk amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, topluluk tüzüklerinde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır, Genel Kurul kararlarını uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 10 – Topluluk Etkinlikleri

10.1. Topluluk, yapacağı etkinlikler için topluluk akademik danışmanın resmi onayı ve başkanın/yönetim kurulu üyesinin imzası ile Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvurur.

10.2. Topluluk etkinlikleri topluluk tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun olmalıdır.

10.3. Etkinlik dilekçesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından kabul edilen topluluk etkinliği Rektörlük tarafından değerlendirilir. Etkinlik içeriğinin topluluk tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun olmadığı durumlarda etkinliğe izin verilmez.

10.4. Topluluk, etkinlik yapılacak mekânın kurallarına uygun davranmaktan sorumludur. Kurallara uymadığı taktirde mekân yöneticisi birim topluluğun mekânı kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

10.5. Topluluk etkinlikleri saat 23:00'te sona erer.

10.6. Topluluk, her etkinlik sonunda Etkinlik Değerlendirme Raporu düzenleyerek Kültür İşleri Müdürlüğü'ne teslim eder. Bir sonraki etkinlik başvurusunun yapılabilmesi için önceki etkinliklerin Etkinlik Değerlendirme Raporu'nun teslim edilmesi gerekir.

10.7. Topluluklar Üniversite dışı yazışmaları Kültür İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapar.

10.8. Toplulukların hazırladığı etkinlik afişlerinde ODTÜ logosu afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Etkinliğe destek veren resmi bir kurum varsa (Devlet Tiyatroları, Kültür Bakanlığı, TRT vb.) logosu sağ üst köşeye ODTÜ logosunun karşısına yerleştirilir. Sponsor firma logoları ise afişin altında yer almalıdır. Afişlerde etkinliği düzenleyen topluluğun adı ve varsa logosu, ODTÜ logosunun karşısında olmamak üzere mutlaka bulunmalıdır. Afiş vb. tanıtım materyalleri üzerinde herhangi bir siyasi partinin adı, sembolü, kısaltma ve logosu bulunmamalıdır.

10.9. Topluluklar kuruluş amaçları dışında hiçbir siyasi parti ve siyasi oluşumun görüşlerini fikir ya da eylem bazında hayata geçiremez. Topluluklar bu maddede belirtilen tutum ve davranışlarda bulunduklarında YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

10.10. Toplulukların logolarında siyasi parti ve siyasi oluşumları çağrıştıran çizimlere yer

verilmez.

MADDE 11 - Denetleme Kurulu:

11.1. Topluluğun faaliyetlerini denetlemekten sorumlu organdır.

11.2. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan topluluk üyeleri arasından seçilen üç asil bir yedek üyeden oluşur.

11.3. Üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, aday da gösterilebilirler. Seçim kapalı oy usulü ile yapılır ve seçilen üyeler kendi aralarında başkanı belirler.

11.4. Denetleme Kurulu, başkanının çağrısı üzerine toplanır. Denetleme Kurulundan boşalan asil üyeliğe sıradaki yedek üye getirilir.

11.5. Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetleyerek, Genel Kurul toplantısından önce Genel Kurula ve Topluluk akademik danışmanına sunmak üzere bir rapor hazırlar.

11.6. Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

11.7. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programının ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.

MADDE 12 - Evraklar

12.1. Topluluk üye kayıt defteri tutulur.

12.2. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar defteri tutulur.

12.3. Yıllık faaliyet plan defteri tutulur.

MADDE 13 - Disiplin İşleri

13.1. Topluluklar, bu belgenin 5.2., 5.3., 5.4. ve 10.9. maddelerinde açıklanan tutum ve davranışlarda bulunduklarında,

13.2. Topluluklar görsel, yazılı ve sosyal medyada kuruluş amaç ve genel ilkelere ters düşecek açıklamalar yaptıklarında

13.3. Topluluk amaçlarına ters düşen ya da Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunduklarında,

13.4. Topluluk etkinlikleri kapsamında 10.1. maddeyi uygulamadıklarında, Topluluk Akademik Danışmanı, Topluluk Yönetim Kurulu ya da Kültür İşleri Müdürlüğü'nün önerisi üzerine ya da re'sen Rektörlük Makamı'nın onayı ile YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

uyarınca işlem yapılır.

13.5. Resmi toplulukların Rektörlük tarafından onaylanmış etkinliklerini engellemeye yönelik eylemlerde bulunan topluluğun etkinlikleri 45 gün süre ile askıya alınır.

13.6. Topluluk Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması geçirip ceza alması halinde, topluluk Kültür İşleri Müdürlüğü'nün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

13.7. Bir öğrenim yılında amacına uygun en az üç etkinlik yapmayan ve topluluk tüzüğünde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen topluluk Kültür İşleri Müdürlüğü'nün önerisi ve Rektörlük Onayı ile yazılı olarak uyarılır. Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki

öğrenim yılında da Kültür İşleri Müdürlüğü'ne verilmemesi durumunda topluluk, Kültür İşleri Müdürlüğü'nün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

13.8. Topluluk akademik danışmanının bu görevinden ayrılması halinde, yeni topluluk akademik danışmanın en geç iki ay içinde belirlenmesi gerekmektedir. Yeni topluluk akademik danışmanın, eski danışmanın ayrılma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde

belirlenmemesi durumunda topluluk uyarılır, bu durum altıncı ayın sonuna kadar devam ederse, topluluk, Kültür İşleri Müdürlüğü'nün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

13.9. Yönetim kurulu dışında kayıtlı üye sayısı 20'nin altına düşen toplulukların etkinlik yapmalarına izin verilmez.

13.10. Topluluklarla ilgili her tür uyuşmazlıklar Rektörlükçe karara bağlanır.

MADDE 14 – Mali Hükümler

14.1. Toplulukların düzenleyecekleri etkinliklerde ulaşım, konaklama vb. talepleri topluluk bütçesi dahilinde karşılanır.

14.2. Toplulukların düzenleyeceği etkinlikler için Üniversite tarafından karşılanan bütçe desteğinden sadece topluluk üyesi olan Üniversiteye kayıtlı öğrenciler yararlanabilir.

14.3. Topluluklar bağış, sponsorluk vb. gibi gelirlerini ODTÜ Geliştirme Vakfı nezdinde bulunan topluluk hesabına yatırırlar.

MADDE 15 -Yürürlük

15.1. Bu çalışma ilkeleri 17/01/2023 günü itibarı ile ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

15.2. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılabilecek değişiklikler Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlük onayına sunulur.